1
 • A

  در حال فول شارژ مدتی بلاستفاده بماند

 • B

  در معرض نور قرار گیرند

 • C

  در جای خشک و خنک نگهداری شوند

 • D

  مرتب شارژ و استفاده شوند