1
 • A

  H.S = نمایش سرعت افقی پهپاد را نشان می دهد

 • B

  – H.S = فاصله کنترل کننده خود را از پهپاد نشان میدهد

 • C

  H.S = سرعت عمودی پهپاد را نشان می دهد

 • D

  H.S = ارتفاع شما را بر اساس نقطه برخواست نشان می دهید