1
 • A

  Return-to-Home بازگشت به خانه که به معنی بازگشت پهپاد به نقطه خانه پرواز می کند.

 • B

   Hover in place در جای خود ثابت می ماند.

 • C

   Automatically land right where it is at به صورت خودکار مکانی که در آن قرار گرفته است، فرود می آید.

 • D

  همه موارد