1
 • A

  بازگشت به مبدأ یا خانه

 • B

  افزایش به ارتفاع ۳۰ متری

 • C

  قرار گرفتن در مد GPS

 • D

  هیچکدام