1
 • A

  این امکان را به کوادکوپتر می دهد تا به موقعیت اولیه خود باز گرد

 • B

  این امکان را به پرنده میدهد تا مصافت بیش از ۱۰ کیلومتر را طی کند

 • C

  با فعال سازی این مد در زیر محل های مسقف میتوان پرواز کرد

 • D

  به پرنده این امکان را می دهد تا با موانع برخورد نکند